Memes creating here

Meme: "PATA KARO LIE KAHA HAI PATA KARO"