Memes creating here

Meme: "Hình như dẫm phải cứt💩💩💩 Con Trụi (Bạn tồi)"